Телефон для довідок: (044) 521-93-52|dntb@dntb.gov.ua
ТК 1442020-10-26T10:49:23+02:00

Технічний комітет стандартизації
ТК 144 «Інформація і документація»

Заснування та засади діяльності

Технічний комітет стандартизації ТК 144 «Інформація і документація» створений відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 10 грудня 2001 року № 608.

Організаційне засідання ТК 144 відбулося 20 червня 2002 року.

Функції секретаріату ТК 144 з 2019 року виконує Державна науково-технічна бібліотека України відповідно до Наказу ДП УкрНДНЦ.

У своїй діяльності ТК 144 керується Положенням про ТК-144 «Інформація і документація».

Діяльність та підкомітети

Діяльність ТК 144 стосується стандартизації практик, пов’язаних з бібліотечною справою, документуванням та інформаційними центрами, видавничою та архівною справою, управлінням документами, музейною документацією, послугами індексації та резюмування, а також інформатикою у відповідних сферах.

Підкомітети ТК 144:

 • ПК 1: Інформаційна діяльність, обмін інформацією у галузі культурної спадщини, документація та видавнича справа;
 • ПК 2: Інформаційні технології в створенні та організації документації;
 • ПК 3: Архівна справа;
 • ПК 4: Бібліотечна діяльність.

Для участі в міжнародній стандартизації ТК 144 надано статус спостерігача (О-члена) Міжнародного технічного комітету ISO/TC 46 «Information and documentation».

 1. Розроблення, розгляд, погодження й супроводження національних стандартів «Інформація і документація» у сфері бібліотечної справи, документування та інформаційних центрів, видавничої справи, архівів, управління документами, музейної документації, послуг індексації та резюмування, а також інформатики.
 2. Участь у роботі споріднених технічних комітетів стандартизації міжнародних та регіональних організацій і у формуванні позиції України щодо розроблювальних нормативних документів цих організацій.
 1. Участь у роботі відповідних ТК міжнародних і регіональних організацій стандартизації відповідно до положень цих організацій.
 2. Розроблення та погодження проєктів національних нормативних документів (НД).
 3. Участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації.
 4. Формування Програми роботи ТК 144.
 5. Перевірка й перегляд національних НД, розробниками яких є ТК 144.
 6. Погодження й надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД.
 7. Надання роз’яснень щодо положень національних НД, об’єкти стандартизації яких належать до сфери діяльності ТК 144.
 8. Надання повідомлень торговим партнерам України щодо проєктів національних НД.
 1. Створювати та вести фонди НД для інформаційного забезпечення своєї діяльності.
 2. Надавати науково-методичну й консультативну допомогу іншим суб’єктам стандартизації, користувачам національних НД та споживачам.
 3. Організовувати та проводити семінари, науково-практичні конференції тощо.
 4. Видавати й розповсюджувати власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються діяльності ТК.
 5. Запитувати й одержувати в установленому порядку від Мінекономрозвитку України та національного органу стандартизації інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на ТК повноважень.
 6. Співпрацювати в суміжних сферах діяльності з іншими ТК.
 7. Співпрацювати з фізичними та юридичними особами для виконання покладених на ТК повноважень.
 8. Отримувати консультативну допомогу провідних науковців і фахівців.

Сфера діяльності ТК 144 охоплює закріплені об’єкти стандартизації, визначені кодами згідно з ДК 004-2008, а саме:

 • 140 Інформатика. Видавнича справа;
 • 140.10 Письмо і транслітерування;
 • 140.20 Інформатика (охоплює також документування, бібліотечну справу та архівні системи (у частині архівної та бібліотечної справи));
 • 140.30 Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича документація (у частині архівної справи);
 • 140.40 Видавнича справа;
 • 040 Набори знаків і кодування інформації (охоплює також кодування звукової (аудіо-), графічнозображувальної, колективної (мультимедіа) та всезагальної (гіпермедіа) інформації, методи захищення IT, шифрування, штрихове кодування, цифровий підпис тощо);
 • 240.30 Застосування інформаційних технологій в інформаційній діяльності, документуванні та видавничій справі (охоплює також стандартну мову узагальненої розмітки (SGML), машинний переклад тощо (у частині створення та організації документації, документування та уніфікації інформації, яка належить так званим установам пам’яті: бібліотекам, архівам, музеям та іншим аналогічним установам і зібранням, охоплюючи інформацію щодо обліку, зв’язку, обміну, доступу та цифрового збереження із застосуванням інформаційних систем і технологій)).

Для участі в міжнародній стандартизації ТК 144 надано статус спостерігача (О-члена) Міжнародного технічного комітету ISO/TC 46 «Information and documentation».

Керівний склад

Голова ТК 144 – Жарінова Алла Георгіївна,  в.о. директора ДНТБ України, доктор економічних наук, доцент.

Заступник голови ТК 144 – Баркова Ольга Валентинівна, науковець, фахівець з цифровізації в секторі спадщини, кандидат технічних наук.

Відповідальний секретар ТК 144 – Матяш Юлія Анатоліївна, головний бібліотекар відділу науково-технічної літератури та періодики ДНТБ України, кандидат філологічних наук.

Підкомітети

Голова – Дріянський Володимир Михайлович,
тел. (044) 221-07-12, dri@zahist.com

Голова – Гаранін Олександр Якович,
тел. (044) 275-53-82, undiasd@archives.gov.ua

Голова – Василенко Ольга Миколаївна,
тел. (044) 524-23-14, vasilenko@nbuv.gov.ua

Колективні члени:

 1. Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України)
 2. Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ)
 3. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
 4. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП «УкрНДНЦ»)
 5. Технічний центр НАН України
 6. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 7. ТОВ «Науковий інститут системних досліджень»
 8. ТОВ «Інститут програмних систем» НАН України
 9. Інститут української мови НАН
 10. Український мовно-інформаційний фонд НАН
 11. Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
 12. Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)
 13. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
 14. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
 15. Національна бібліотека України для дітей
 16. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
 17. Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького
 18. Київський національний університет культури і мистецтв

Індивідуальні члени:

 1. Прудка Ольга Володимирівна, керівник експертної групи з питань інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної політики Директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України
 2. Бедзик Наталія Володимирівна, завідувач відділом НТД, ДНТБ України
 3. Болбас Олександр Миколайович, завідувач відділу, заступник голови ТК40, НДІ мікрографії
 4. Беззубець Тетяна Яківна, заступник завідувача відділу, відповідальний секретар ТК 40
 5. Баркова Ольга Валентинівна, к. т. н., голова ПК 1 Інформаційна діяльність, обмін інформацією у галузі культурної спадщини, документація та видавнича справа
 6. Кулешов Сергій Георгійович, д. і. н., професор
 7. Піоро Владислав Ігорович, голова правління ГО «Український центр розвитку музейної справи»
 8. Іващенко Вікторія Людвігівна, д. ф. н., доцент, с. н. с., професор кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету ім. Б. Грінченка
 9. Бабенко Володимир Володимирович, к. т. н., доцент, науковець, фахівець з оцифровування архівів
 10. Матяш Юлія Анатоліївна, к. ф. н., головний бібліотекар відділу науково-технічної літератури та періодики Державної науково-технічної бібліотеки України
 11. Вакуленко Максим Олегович, к. ф. н., завідувач відділу науково-дослідної роботи Державної науково-технічної бібліотеки України

Загальна кількість членів ТК 144 – 29 осіб.

Суміжна діяльність

ТК 40 «Страховий фонд документації»: https://sfd.archives.gov.ua/page8.html

ТК 20 «Інформаційні технології»: irtc.org.ua

ТК 185 «Промислова автоматизація»: appau.org.ua

ТК 301 «Металобудівництво»: tk301urdisc.com.ua

Національний орган стандартизації – Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості: http://uas.org.ua/ua/

Технічні комітети України: http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/tehnichni-komiteti-ukrayini/

Аналітична довідка щодо діяльності ТК за 2017 рік:

http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/ANALITICHNA-DOVIDKA-shhodo-diyalnosti-TK-za-2017-RIK.pdf

Програма робіт з національної стандартизації: http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/programa-robit/

Проєкти національних стандартів:  http://uas.org.ua/ua/category/standartizatsiya/proekti-natsionalnih-standartiv/

Каталог НД України on-line: http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=5

Державні стандарти України (ДСТУ)

Міждержавні стандарти (ГОСТ)

Республіканські стандарти (РСТ)

Державні класифікатори

Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори):  http://www.ukrstat.gov.ua/work/klass200n.htm

Дзеркальний до ТК-144 комітет ISO-46.

Технічний комітет ISO/TC 46 «Information and documentation»: https://www.iso.org/committee/48750.html

Підкомітети:

https://www.iso.org/committee/48750/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0#projects

Стандарти, розроблені технічним комітетом ISO/TC 46 «Information and documentation»: https://www.iso.org/committee/48750/x/catalogue/

ISO. Офіційний сайт: https://www.iso.org/home.html.

Каталог стандартів ISO. Standards catalogue ISO has developed over 22122 International Standards and all are included in the ISO Standards catalogue.

Технічний комітет ISO/TC 46 «Information and documentation»: https://www.iso.org/committee/48750.html

Документи

Функції, структура та сфера діяльності технічного комітету стандартизації ТК 144 «Інформація і документація» визначені в ПОЛОЖЕННІ.

Усі рішення ТК 144, прийняті в ході засідань, оформлюються протоколом*.

Ознайомитися з протоколами ТК 144 на базі ДНТБ України можна за посиланнями:

 1. ПРОТОКОЛ №37 від 21 жовтня 2020 року
  Про внесення змін до складу ТК 144 “Інформація і документація”.
 2. ПРОТОКОЛ №36 від 18 вересня 2020 року
  Про внесення пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік.
 3. ПРОТОКОЛ №35 від 7 липня 2020 року
  Про внесення пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік.
 4. ПРОТОКОЛ №34 від 7 липня 2020 року
  Про схвалення другої редакції стандарту ДСТУ ХХХХ:2020
 5. ПРОТОКОЛ №33/1 від 15 червня 2020 року
  Про розгляд першої редакції стандарту ДСТУ ХХХХ:2020
 6. ПРОТОКОЛ_№33 від 17 червня 2020 року
  Про внесення пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік.
 7. ПРОТОКОЛ_№32 від 29 січня 2020 року
  Про внесення пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік.
 8. ПРОТОКОЛ_№31 від 12 листопада 2019 року
  Про внесення змін до керівного складу ТК 144 “Інформація і документація”.

* Попередні протоколи засідань ТК 144, які велися секретаріатом на базі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ), є в архіві ТК 144.

Плани стандартизації будуть розміщені тут згодом.

Щоб долучитися до роботи Технічного комітету стандартизації ТК 144 «Інформація і документація», необхідно надіслати заяву від організації або індивідуального заявника на адресу секретаріату.

Роз’яснення

Згідно з 7.1.3 та 9.6 ДСТУ 1.14 організація, установа, підприємство тощо (далі — організація), яка має на меті стати колективним членом ТК, подає заяву, у якій зазначає, що вона має на меті брати участь у роботі ТК, а також зазначає ім’я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК, і термін, до якого її уповноважено брати участь у роботі ТК.
Індивідуальний член, який має на меті стати членом ТК, подає заяву, у якій зазначає, що він має на меті брати участь у роботі ТК, а також зазначає своє ім’я, прізвище, місце роботи та посаду (якщо є) і термін, до якого він передбачає брати участь у роботі ТК.
Відповідно до 9.5 ДСТУ 1.14 членство в ТК може бути колективне або індивідуальне.
Колективні члени беруть участь у роботі ТК через своїх уповноважених представників, які діють від їхнього імені.
Індивідуальними членами ТК можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у роботі ТК та які діють від свого імені.

Виписка з Положення: п. 5 Умови членства в ТК 144

5.1. До роботи в ТК 144 залучають уповноважених представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

5.2. Членство в ТК 144 є добровільним.

5.3. Члени ТК 144 у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері стандартизації, наказами НОС, Положенням про ТК 144, національними НД, що стосуються діяльності ТК 144, керівними та настановними документами міжнародних і регіональних організацій стандартизації.

5.4. Членство в ТК 144 може бути колективне або індивідуальне.

Колективні члени беруть участь у роботі ТК 144 через своїх уповноважених представників, які діють від їхнього імені.

Індивідуальними членами ТК 144 можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у роботі ТК 144 та які діють від свого імені.

Організація, яка має на меті стати колективним членом ТК 144, подає заяву, у якій зазначає й мотивує намір брати участь у роботі ТК 144, а також зазначає ім’я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК 144, і строк, на який її уповноважено.

Індивідуальний член, який має на меті стати членом ТК 144, подає заяву, у якій зазначає й мотивує намір брати участь у роботі ТК 144, а також вказує своє ім’я, прізвище, місце роботи та посаду (у разі наявності).

Якщо строк уповноваження в ТК 144 уповноваженого представника колективного члена ТК сплинув, колективний член ТК 144 подає голові ТК 144 заяву, у якій вказує ім’я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК 144, і строк, на який її уповноважено.

Індивідуальний член кожні два роки подає голові ТК заяву, у якій зазначає ім’я, прізвище, місце роботи й посаду (у разі наявності) та повідомляє про підтвердження участі в роботі ТК 144.

Рішення щодо подальшого членства в ТК 144 колективних членів, які своєчасно не підтвердили повноваження уповноваженого представника в ТК 144, та індивідуальних членів ТК 144, які своєчасно не підтвердили свою участь у роботі ТК 144, приймають члени ТК 144 голосуванням.

5.5. Рішення щодо прийняття нового члена до складу ТК 144 ухвалюють члени ТК 144 голосуванням.

Якщо в ТК 144 досягнуто консенсус щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до свого складу, ТК 144 надсилає інформацію про прийняте рішення НОС для видання відповідного наказу.

Якщо в ТК 144 не досягнуто консенсусу щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до свого складу, ТК 144 надсилає лист про прийняте рішення заявнику з відповідним обґрунтуванням.

5.6. Дострокове припинення повноважень члена ТК 144 здійснюють:

а) відповідно до заяви колективного члена ТК 144 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов’язків членів ТК 144;

б) відповідно до заяви індивідуального члена ТК 144;

в) якщо уповноважений представник колективного члена ТК 144 або індивідуальний член ТК 144 не виконують своїх повноважень протягом половини строку, на який їх уповноважено, або впродовж одного року з дня їх останнього виконання повноважень члена ТК 144.

Якщо член ТК 144 подав заяви відповідно до підпунктів а) та б) цього пункту щодо небажання подальшої роботи в ТК 144, секретаріат ТК 144 оформлює відповідний протокол та повідомляє НОС про зміни в складі для видання відповідного наказу.

Якщо колективний або індивідуальний член ТК 144 не виконує своїх повноважень відповідно до підпункту в) цього пункту, рішення щодо виключення члена зі складу ТК 144 приймають голосуванням.

Якщо досягнуто консенсус щодо виключення члена зі складу ТК 144, секретаріат надсилає інформацію про прийняте рішення колективному та індивідуальному члену ТК 144, якого виключено зі складу, та НОС для видання відповідного наказу НОС.

Член ТК 144, якого виключено зі складу, але який висловив у подальшому бажання брати участь у роботі ТК 144, може подати заяву щодо членства відповідно до пункту 5.5.

5.7. Про зміни, що відбуваються в складі ТК 144, які стосуються колективних та індивідуальних членів і уповноважених представників колективних членів, ТК 144 повідомляє НОС для видання відповідного наказу.

Про зміни, що відбуваються в складі ТК 144, які стосуються уповноважених представників колективних членів ТК 144, ТК 144 повідомляє НОС для врахування в роботі НОС.

5.8. Члени ТК 144 повинні:

а) належно виконувати свої повноваження;

б) брати активну участь у роботі ТК 144 і його засіданнях;

в) голосувати в установлені строки стосовно всіх питань, які передано на голосування;

г) своєчасно повідомляти голові ТК 144 про зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 144.

5.9. Члени ТК 144 мають право:

а) одержувати всю необхідну інформацію, що стосується діяльності ТК 144;

б) за погодженням з головою ТК 144 друкувати результати досліджень, виконаних у межах діяльності ТК 144;

в) за дорученням голови ТК 144 представляти інтереси ТК 144 в інших ТК та організаціях;

г) надавати пропозиції щодо нових тем Програми робіт ТК 144;

д) вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ТК 144 й усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

е) надавати пропозиції щодо зміни організаційної структури ТК 144, зміни голови, заступника голови та відповідального секретаря ТК 144, приймати нових та виключати дійсних членів ТК 144;

ж) вийти зі складу ТК 144.

5.10. Допускається членство одного й того самого члена або уповноваженого представника колективного члена ТК 144 в інших ТК.

5.11. Члени ТК 144 не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

5.12. Перелік колективних та індивідуальних членів ТК 144 наведено в Додатку А цього Положення.

Заходи ТК 144:

Програмою заходу передбачене обговорення проблем застосування нормативно-технічних документів як засобу реалізації завдань держави у сфері якості й технічної політики.

До участі в семінарі запрошуються всі зацікавлені особи.
Вирішити питання подання доповідей у програму заходу вам допоможуть:

 • відділ науково-методичної та комунікативної діяльності ДНТБ України (тел.: 521-93-54; Скрабут Віра Іванівна);
 • ТК 144 (тел.: 521-93-50; Матяш Юлія Анатоліївна).

Зміст доповідей має включати тему, проблему й пропозицію щодо її вирішення.

Початок заходу: 10:00.
Місце проведення: Державна науково-технічна бібліотека України.
Адреса: вул. Антоновича, 180, конференц-зала (15-й поверх).

Інформацію про підсумки заходу можна переглянути в розділі «Бібліотекарям» та в мережі Фейсбук.

У рамках формування плану діяльності ТК 144 «Інформація і документація» на 2020 рік 29 січня 2020 року о 14:00 буде проведено круглий стіл з питань розробки проєкту нового стандарту з каталогізації замість міждержавного ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Програма заходу передбачає обговорення питань доцільності та можливості розробки національного державного стандарту на основі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 або іншого міжнародного стандарту «Опис та доступ до ресурсу» (Resource Descriptionand Access -RDA), який упроваджується в бібліотеках Європи та світу.

До участі в заході запрошуються всі зацікавлені особи.
Місце проведення: Державна науково-технічна бібліотека України.

Адреса: вул. Антоновича, 180, конференц-зала (15-й поверх).

Ознайомитися з підсумками заходу можна в розділі «Інформаційні повідомлення».

Для реєстрації в заході заповніть, будь ласка, форму.

Роль учасника*: СлухачДоповідач

Чи потрібне Вам офіційне запрошення? ТакНі

Згода на обробку персональних даних с метою обробки запиту, реєстрації у заході та збереженні у базі звернень Даю згоду

КОНТАКТИ СЕКРЕТАРІАТУ ТК 144 «Інформація і документація»

e-mail: secretary@dntb.gov.ua

Голова ТК 144 Жарінова Алла Георгіївна
тел.: (044) 521-93-50,
e-mail: gntb@gntb.gov.ua

Заступник голови ТК 144 – Баркова Ольга Валентинівна
тел.: (044) 410-54-45,
(096) 643-54-20,
e-mail: olgabarkova@gmail.com

Відповідальний секретар ТК 144 – Матяш Юлія Анатоліївна
тел.: (044) 521-93-53,
e-mail: science@gntb.gov.ua

Go to Top