ІСТОРІЯ
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

Заснування Державної науково-технічної бібліотеки України в середині 30-х рр. XX ст. та всі подальші роки її функціонування тісно пов’язані зі створенням і розвитком науково-технічного потенціалу держави.

Заснування бібліотеки відбулося в період індустріалізації народного господарства, коли з’явилася  потреба у спеціальній науковій та виробничій літературі, попит на яку дав поштовх розвитку творчій, винахідницькій діяльності. Так у березні 1935 року у Києві була організована міжгалузева керівна бібліотека УРСР – Київська філія Державної наукової бібліотеки (ДНБ).

Київська філія ДНБ мала фонд науково-технічної літератури з усіх галузей промисловості, якій налічував понад 5 тис. документів. Доступ до фонду був організований за абонементом, в читальному залі і по МБА.


Оголошення про відкриття Київського філіалу з преси від 22 квітня 1937 р.
Фото: з архіву ДНТБ України

У 1937 році розпочалася передплата на 200 назв радянських і 300 назв іноземних журналів з усіх галузей техніки. У 1940 р. читачам було видано близько 300 тис. примірників науково-технічної літератури. У 1941 р. фонд вже нараховував 160 тис. примірників документів й чисельність користувачів — понад 20 тис.

У наступні роки розвитку мережі НТБ в Україні перешкоджає Друга Світова війна, внаслідок якої було знищено фонди Київської філії ДНБ довоєнного періоду та зруйнована будівля бібліотеки.

Після закінчення війни на комбінаті Українвугілля відновлена Київська філія ДНБ, але фактично, через брак приміщень у зруйнованому Києві, бібліотека розпочала роботу лише у 1947 р.


Черговий бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.
Фото: з архіву ДНТБ України

Під час відбудови держави потреби у діяльності НТБ зростали, всіх бажаючих працювати з бібліотечними фондами у маленькому приміщенні бібліотеки фізично обслуговувати було неможливо, тому користувачам видавали літературу на індивідуальний абонемент додому, читачам заочного абонемента надсилали літературу за місцем роботи.

Популярність набирає обслуговування за міжбібліотечним абонементом (МБА). Запити уповноважених від підприємств, організацій та установ розглядають ретельно і направляють при необхідності до інших провідних бібліотек країни. У 1956 р. розпочато ведення каталогів спеціальних видів технічної літератури: “Опис винаходів до авторського свідоцтва”, “Стандарти”.

Комплектування Київської філії ДНБ здійснювалось відповідно до її профілю.

Основними джерелами комплектування були бібколектор, відомчі установи, книжкові магазини, обмінно-резервний фонд ДНБ. На 1957 р. документальний фонд бібліотеки нараховував 158 504 примірників, зокрема 54,7% складали вітчизняні книги, 0,67% іноземні, майже 17% вітчизняні журнали, 8,83% іноземні, 18,8% спеціальні види технічної літератури, 0,05% інші види, в т.ч. географічні карти, газети.

В 1958 р. Київська філія ДНБ отримала юридичний статус та назву Науково-технічна бібліотека м. Києва, яка підпорядковувалася Державному науково-технічному комітету Ради Міністрів УРСР.

В цей період бібліотека була в авангарді суспільно важливих процесів, про що свідчать назви виставок: “Із Землі на Місяць (Питання розвитку ракетної техніки)”, “Застосування радіоактивних ізотопів”, “Пластмаси у будівництві”, “Комплексна механізація і автоматизація виробництва” тощо.

В червні 1960 р. Науково-технічна бібліотека м. Києва була реорганізована у Державну республіканську науково-технічну бібліотеку (ДРНТБ) згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1960 р. № 771-р.

Адміністративно-управлінський персонал бібліотеки збільшився, було виділене додаткове фінансування на утримання бібліотеки в розмірі 266 тис. крб.


40 років з дня заснування ДРНТБ України
(квітень 1975 р.)
Фото: з архіву ДНТБ України


Відкриті перегляди літератури у науково-дослідному
інституті електрозварювання ім.Патона
Фото: з архіву ДНТБ України

Нова система керівництва і планування народним господарством у середині 60-х дещо перебудували науково-інформаційну діяльність всієї держави. Ряд державних і урядових постанов різного рівня зміцнили роль науки у розбудові системи науково-технічної інформації. В цьому процесі важливу роль відігравала ДРНТБ. У середині 70-х рр. у бібліотеці створюється ядро комплексного багатогалузевого та багатовидового довідково-інформаційного фонду (ДІФ). З 1972 року бібліотека стає центром депонування наукових робіт.

З 1971 р. частина підрозділів бібліотеки переміщується до нового висотного будинку Українського науково-дослідного інституту науково-технічної інформації та техніко-економічних досліджень Держплану УРСР (УкрНДІНТІ). Спільно з УкрНДІНТІ ДРНТБ діє як головна бібліотека в Державній системі науково-технічної інформації.

Документальний фонд у 1975 р. вже нараховує 2 млн. 200 тис. прим. документів, в т.ч. 375 тис. НТД (17% від загального фонду); 230 тис. промислових каталогів на обладнання, що випускають вітчизняні підприємства та іноземні компанії; 493 тис. інформаційних матеріалів про передовий виробничий досвід і прогресивні технології; фонд бібліотеки налічує 54 тис. звітів про НДР та ДКР та інше. Щорічно до фонду надходять понад 400 тис прим. нових документів з усіх галузей економіки, 2692 назви науково-технічних журналів, в т.ч. 1000 іноземних. Номенклатура документів, що надходять до фонду бібліотеки, дозволяють забезпечити комплексне обслуговування наукових закладів і промислових підприємств всім спектром інформаційних вітчизняних і зарубіжних джерел – від ідеї до кінцевого продукту.

У 1976 р. здійснено автоматизований пошук інформації, за номенклатурою виробів на основі банка даних нових промислових каталогів на перфострічці. З 1976 р. у бібліотеці починає впроваджуватися перша черга автоматизованої системи управління.

На початку 80-х рр. комплексний багатогалузевий документальний фонд ДРНТБ, який характеризують повнота комплектування і актуальність, значно зростає. В ньому нараховується 17,2 млн прим. документів. Щорічне надходження до фонду – понад 1 млн нових документів. Щорічне обслуговування – 38 тис. користувачів, в т.ч. 26 тис. читачів, 12 тис. підприємств і організацій.

З середини 70-х та у 80-і роки ДРНТБ та УкрНДІНТІ являють собою потужну ланку, яка забезпечує керівні органи й управлінські структури України аналітичною інформацією, а також здійснює масштабне інформаційно-документальне забезпечення підприємств, організацій, установ усіх галузей економіки.


Читальний зал фондів звітів по НДР та ДКР
(середина 70-х років).
Фото: з архіву ДНТБ України

У 90-ті рр. економічний потенціал України переживає кризу. Молода українська держава веде пошук нової економічної моделі. Період державотворення стає непростим випробуванням і для бібліотеки. З кризи бібліотека вийшла і переорієнтувала свою роботу враховуючи умови ринку. Діяльність ДНТБ України стала націлена на допомогу науці, освіті та бізнесу України.

Поступово ДНТБ України перетворилася на банк даних світового науково-технічного потенціалу, до якого входять майже 20,0 млн примірників. Він різноманітний за своїм типовим складом (патентні документи; нормативно правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації; промислові каталоги; депоновані наукові роботи; звіти НДДКР; дисертації; книги; періодичні та періодичні видання). Важливим джерелом поповнення документального фонду є обов’язковий безоплатний примірник видань України, який ДНТБ України, як всеукраїнська бібліотека, отримує відповідно до законодавства з 1999 року. В приміщеннях бібліотеки розміщуються книгосховища, спеціалізовані читальні зали. В інтересах користувача організовано читацькі автоматизовані робочі місця з виходом в Інтернет.


Сучасний вигляд бібліотеки
Фото: Ольга Сошенко


Читальний зал бібліотеки
Фото: Ольга Сошенко


Тематичні виставки у приміщенні бібліотеки
Фото: Ольга Сошенко

Чисельність користувачів ДНТБ України становить в 2004 році 72,7 тис. З’явилася нова категорія користувачів, що отримують необхідну інформацію через web-сайт бібліотеки. Переважну більшість читацького загалу на початку 2000-х років складають студенти – майбутні спеціалісти, внаслідок спаду промислового виробництва скоротилася основна категорія читачів – інженерно-технічних працівників.

ДНТБ України плідно співпрацює з національними бібліотеками та бібліотеками загальнодержавного рівня, науково-технічними бібліотеками України, науковими бібліотеками вищих навчальних закладів, системи НАН України. Багато важливих питань бібліотека вирішує за допомогою професійних асоціацій, державних установ, міжнародних громадських організацій, іноземних партнерів, Центру інформаційних ресурсів Посольства США, Британської Ради в Україні, Технічної інформаційної бібліотеки (Ганновер, Німеччина). В усьому світі в зв’язку з інформатизацією, побудовою суспільства знань місія бібліотек трансформується, змінюються їх функції, більш поінформованими і вимогливими стають користувачі. ДНТБ України на сьогодні відповідає вимогам часу реагує на потреби суспільства і пропонує якісно новий рівень послуг.

Діяльність ДНТБ України орієнтована на інноваційний курс розвитку бібліотеки, створення нових колекцій баз даних, проведення наукових досліджень орієнтованих на розвиток інфраструктури наукових комунікації, відкритого доступу для науковців, наукометрії тощо. Наукова діяльність працівників бібліотеки дає можливість бібліотеці бути на передовій бібліотечної справи.

На шляху до Європи ДНТБ України бере за взірець європейські стандарти, створює сприятливі умови функціонування науково-інформаційної та бібліотечної інфраструктури, без якої науково-технічний прогрес будь-якої цивілізованої країни неможливий.


Фото: Ольга Сошенко