НАУКОВО-ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних,
Переліку фахових видань України, тези доповідей та виступи

2023 рік

Tsybenko, I. O., & Zherebchuk, S. V. (2023). The Necessity of Implementation of RI‘s Module to the Ukrainian Research Information System. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings, (8), 158–166. https://doi.org/10.15802/unilib/2023_293822

Жарінова, А., Ярошенко, Т. (2023). Депонування результатів інтелектуальної діяльності: виклики й можливості відкритого доступу та відкритої науки для України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (11), 62–81. https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282663

Ярошенко Т.О., Жарінова А.Г. (2023). Наукове цитування: історичний і теоретичний ландшафт. Наука та наукознавство. 2023. № 3 (121). С. 41—67. – https://doi.org/10.15407/sofs2023.03.041

Shapovalov, Y. B., Shapovalov, V. B., Zharinova, A. G., Zharinov, S. S., Tsybenko, I. O., & Krasovskiy, O. S.  (2023). An academic events sub-system of the URIS and its ontology representation to improve scientific usability and motivation of scientists in terms of European integration. Proceedings of the 3rd Edge Computing Workshop «Doors 2023» (April 7, 2023), Zhytomyr, Ukraine (SCOPUS).
https://ceur-ws.org/Vol-3374/paper10.pdf

Струнгар, А. В., Плисенко, Г. П., & Рачинська, О. І. (2023). Аналіз міжнародних наукових баз даних в контексті розвитку «відкритої науки». Збірник тез доповідей учасників Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Відкрита наука України: візійний дискурс в умовах воєнного стану», Ужгородський національний університет, 26-28 квітня 2023 року
https://osu2023.uz.ua/journals/povny-zbirnik

Федчук, А. П., Цибенко І. О., & Жеребчук, С. В. (2023). Проблеми законодавчого регулювання та класифікації вітчизняних дослідницьких інфраструктур як компонента розвитку економіки держави.  Economic Synergy, (2), 193–203.
https://doi.org/10.53920/ES-2023-2-14

Москаленко, О. О., & Шмаглій, О. Б. (2023). Передумови та методологічні засади створення електронної бібліотеки в Державній науково-технічній бібліотеці України. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія(2), 5–10.
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bibliotekoznavstvo_2_2023-5-10.pdf

Федчук, А. П., Цибенко, І. О., & Жеребчук, С. В. (2023). Проблемні питання наукових об’єктів, що становлять національне надбання, у контексті вивчення вітчизняних дослідницьких інфраструктур. Економіка, управління та адміністрування. 2(104), 184–190.
https://doi.org/10.26642/ema-2023-2 (104)-184-190

Ковбаско, О. М., Кузнецова, Т. К., Струнгар, А. В., & Шаповалов, Є. Б. (2023). Хижацькі конференції: проблема, негативні наслідки, оцінка хижацької поведінки. Матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Відкрита наука України: візійний дискурс в умовах воєнного стану» ( 26-28 квітня 2023 року, м.Ужгород).
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/ЗБІРНИК-132-тези-623-сторінки-OSU2023.pdf

Чуприна Х. М., Литвиненко О. В. & Зазулін О. Ю. (2023). Сучасні методи пошуку в системах архівування наукових робіт. Управління розвитком складних систем, (54), 63–68.
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-54/zmist_54.pdf

Shapovalov, Y. B., & Zhadan, S. O. (2023). A Platform of Academic Events as Tool for Management in the Field of Science. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій», (25 травня 2023 року, м. Полтава), Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Макет-І-Міжнар-конференції_2023_.doc.pdf

Shapovalov, Y. (2023). A conference platform for the scientific community in Ukraine: using semantics and ontologies to simplify reporting and improve management of conferences. Збірник наукових праць за результатами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія сучасних наукових досліджень», (23–24 лютого 2023 р., м. Харків).
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11713

Шмаглій, О. Б. (2023). Становлення концептуальної моделі ЕБ ДНТБ України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, Випуск 11, 34–47.
http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/282654/276920

Жарінова, А. Г., Цибенко, І. О., Ковбаско, О. М., & Кузнецова, Т. К. (2023). Щодо протидії поширенню «хижацьких» конференцій. Збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», (11 травня 2023 р., м.Київ).
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Zbirnyk-tez-2023.pdf

Жарінова, А. Г., Ярошенко, Т. О., & Жарінов, С. С. (2023). Депонування в епоху відкритої науки. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі: зб. матеріалів Шостої міжнар. наук. конф., (м. Київ, 18–20 травня 2023 р.)/ упоряд. З. М. Свердлик, М. М. Цілина. Київ.
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Макет-І-Міжнар-конференції_2023_.doc.pdf

Струнгар, А. В., & Плисенко, Г. П. (2023). Open Ukrainian Citation Idex (OUCI) в системі вищої освіти: якісні характеристики пошукової системи. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 11-12 квітня 2023 р.). Мукачево: МДУ.
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Збірник-тез-МНПК_МУЕП.pdf

Жарінова, А. Г., Чуприна, Х. М., & Цибенко, І. О. (2023). Класифікація типів документів, що містять результати інтелектуальної та творчої діяльності. Управління розвитком складних систем, (53), 63–70.
https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.53.63-70

Жарінова, А. Г., & Ярошенко, Т. О. (2023). Депонування результатів інтелектуальної діяльності: виклики й можливості відкритого доступу та відкритої науки для України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (11), 62–81.
https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282663

Шмаглій, О. Б. (2023). Інноваційні перетворення інформаційного простору ДНТБ України. Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави : матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 17–19 травня 2023 року) / Уклад.: Л. І. Ткаченко, В. М. Шульга. Київ : Інститут обдарованої дитини.
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/vseukrayinska-mizhgaluzeva-naukovo-praktichna-onlayn-konferenciya-ukrayina-na-shlyahu-vidnovlennya-zavdannya-nauki-i-osviti-v-yevropeyizaciyi-derzhavi_publications.pdf

Струнгар, А. В., & Шмаглій, О. Б. (2023). Становлення повносистемної моделі Електронної бібліотеки. Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, (20-21 квітня, 2023), Одеса: Видавництво ОНТУ.
https://ontu.edu.ua/download/konfi/2023/Conference_abstract-IT-21-22-04-23.pdf

Shapovalov, Y. B., Kovbasko, O., Rudakova, T., & Kyznetsova, T. (2023). Developing an academic events platform for improved quality of research papers representation in Ukraine. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи», (20-21 березня, 2023), Полтава.
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/Матеріали_конференції-20-21_03_2023.pdf

Струнгар, А. В., & Плисенко, Г. П. (2023). Огляд національної системи OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX (OUCI). Наука і Техніка, 5 (19), 50–57.
http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/4580/4604

Рудакова Т. В. & Шаповалов Є.Б. (2023) Проблеми реінженірінгу бізнес-процесів в організації наукових заходів. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнесаналітика: моделі, інструменти та технології» (1-3 березня, 2023), Київ: НАУ.
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/БІЗНЕС_АНАЛІТИКА_Тези.pdf

Кузнецова Т.К., Струнгар А.В., Жарінова А.Г. & Ковбаско О.М. (2023). Деякі аспекти використання постійних ідентифікаторів академічних заходів у міжнародних платформах конференцій. Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали Х  міжнар. науково-практич. конфер. (23 березня, 2023), Черкаси: ЧДТУ.
https://bit.ly/3OaJAVb

Shapovalov Ye., Shapovalova M. & Shapovalov V. (2023). Reengineering of business processes related to scientific data publishing using ontologies ensuing simplification of data representation. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» (с. 381-384). 1-3 березня, 2023, Київ, Україна: НАУ.
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/БІЗНЕС_АНАЛІТИКА_Тези.pdf

Плисенко Г.П. & Струнгар А.В. (2023). Ahrefs, як інструмент оптимізації пошуку наукової інформації. Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (23 березня 2023, Харків), Харків: ФОП Панов А. М.
https://kmpa.kh.ua/files/conferences/2023.03.23._Kharkiv._Vyshcha_osvita_za_novymy_standartamy.pdf

Москаленко О.О. (2023). Системне формування електронних інформаційних ресурсів в Державній науково-технічній бібліотеці України. Бібліотека в сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада 2022, Одеса), Одеса: Південноукр. нац. пед. ун-т ім.  К.  Д. Ушинського. http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16749/1/Moskalenko.pdf

2022 рік

Auhunas S., Zharinova A. & Kaliuzhna N. (2022). Descriptive metadata management for scientific events and conferences registration in Ukraine. Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (27-28 жовтня, 2022), Київ, Україна: УкрІНТЕІ.
http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

Zharinov S. (2022). Development of international scientific and technical cooperation. Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (27-28 жовтня, 2022), Київ, Україна: УкрІНТЕІ.
http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

Tsiura M., Tsybenko I. (2022). Citation databases to evaluate openness of research funded by public grants.  Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (27-28 жовтня, 2022), Київ, Україна: УкрІНТЕІ.
http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

Струнгар А. & Артюх А. (2022). Вплив сигналів соціальних мереж на розвиток бібліотечних веб-ресурсів за пошуковими словами. Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (27-28 жовтня, 2022), Київ, Україна: УкрІНТЕІ.
http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5

Nataliia Kaliuzhna, Auhunas S. (2022). Research Information Infrastructure in Ukraine: first steps towards building a national CRIS Procedia Computer Science, Volume 211, 2022, Pages 230-237
https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.196

2020 – 2021 рік

Nataliia Kaliuzhna, Altemeier Franziska, Serhii Nazarovets, Christian Hauschke (2021). Towards FAIR research information — insights from experts workshops. VIVO 2021 (23-25 June 021), Hanover, Germany.
https://doi.org/10.5281/zenodo.5040057

Auhunas S., Zharinov S. (2021). Development of Patterns in research information management using the of persistent identifiers: findings from a National survey in Ukraine. PIDapalooza 2021 (27-28 January 2021), Portugal, Lisbon.
https://pidapalooza2021.sched.com/directory/speakers

Калюжна, Н., & Алтемеіер, Ф. (2021). Принципи FAIR для дослідницької інформації: звіт із серії воркшопів. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, (7), 128–132.
http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/233322

Hauschke, C., Nazarovets, S., Altemeier, F., & Kaliuzhna, N. (2021). Roadmap to FAIR Research Information in Open Infrastructures. Journal of Library Metadata, 0(0), 1–17.
https://doi.org/10.1080/19386389. 2021.1999156

Sabina Auhunas. (2021). A bibliometric analysis of Ukrainian research articles on SARS-CoV-2 (COVID-19) in compliance with the standards of Current Research Information Systems. Almanac of Science. 2020. № 8 (41) С. 5.
http://almanah.ltd.ua/save/2020/8%20(41)/2.pdf

Zharinov, S. (2020). The role of the library in the digital economy. Information Technology and Libraries, 39(4), 1–17.  (SCOPUS).
https://doi.org/10.6017/ITAL.V39I4.12457