Тематична виставка
“Нанотехнології: наука та виробництво”

Напрямки розвитку нанотехнологій

733524 R

62

Основи субмікронної та нанотехнології [Текст] : навч. посіб. / уклад.: В. М. Стребежев, І. М. Юрійчук ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021 – .Ч. 1. – Чернівці, 2021. – 120 с. : iл. – Бiблiогр.: с. 116. Уклад. на обкл. не зазнач.

Розглянуто фізичні закономірності, напрями розвитку, принципи й методи, процеси й операції сучасної субмікронної та нанотехнології.


734453 B

004

Реєстрація, зберігання і обробка даних [Текст] : щорічна підсумкова наук. конф., 18-19 травня 2021 року / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [за ред. В. В. Петрова]. – Київ : [ІПРІ НАН України], 2021. – 143 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. Авт. зазнач. у змісті.

Зі змісту:

Морозов Є. М. Дослідження взаємодії магнітно-плазмонних наночастинок зі світовими хвилями. – С. 14-15.

“Розробка та дослідження магнітно-плазмонних наночастинок (мпНЧ), які можуть мати різноманітні типи та конфігурації, є актуальною задачею сьогодення, оскільки застосування таких мпНЧ є перспективним у багатьох галузях, зокрема в медицині при розробці новітних методів оперативного (превентивного) діагностування та своєчасного лікування хвороб [1]. Групою дослідників Інституту проблем реєстрації інформації НАН України було запропоновано новий підхід щодо ефективного, неінвазивного та безпечного біологічного аналізу з використанням мпНЧ [основну ідею підходу викладено в доповоді с.н.с. ІПРІ НАНУ І.В. Горбова, яку також опубліковано в даному збірнику доповідей]. Задля розкриття потенціалу нового підходу необхідно було провести теоретичний аналіз і оптимізацію геометричних і фізичних параметрів мпНЧ”.

Рубіш В. М., Макар Л. І. Дослідження процесів кристалізації нанорозмірних аморфних плівок селену методом поверхнево-підсиленої раманівської спектроскопії. – С. 45-47.

“Для аналізу структури нанорозмірних халькогенідних плівок представляє інтерес метод поверхнево- підсиленого раманівського розсіювання світла (Surface Enhanced Raman Scattering (SERS)), заснований на явищі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) у масивах наночастинок (НЧ) металів. У [1, 2] наведено результати досліджень раманівських спектрів нанорозмірних (30-60 нм) аморфних плівок сульфіду миш’яку та селену (номінально чистих і нанесених на масиви НЧ Au з середнім розміром наночастинок 20- 60 нм і положенням максимумів смуг ППР у ділянці спектра 520-575 нм)”.

Тарнай А. А., Дуркот М. О. Оптичні характеристики неупорядкованих масивів НЧ Au, сформованих шляхом відпалу нанорозмірних плівок золота з клиновидним розподілом товщини. – С. 51-52.

“Одним із можливих варіантів вирішення задачі швидкого пошуку необхідних товщин плівок золота для формування масивів НЧ Au із заданими морфологіями та спектральними характеристиками є одержання плівок золота з клиновидним розподілом товщини.

Нанорозмірні плівки золота з клиновидним розподілом товщини отримувалися на скляних підкладках довжиною 75 мм і шириною 8–12 мм резистивним методом на модернізованій вакуумній установці ВУП-4, дооснащеній рядом вузлів, які забезпечують задання, стабілізацію та контроль основних технологічних параметрів процесу напилення: температур випаровування та конденсації, товщини конденсату та швидкості його росту. Клиновидний розподіл товщини плівок досягався за рахунок специфічного розміщення випаровувача відносно підкладки [5].

У наших експериментах номінальна товщина осадженого золота варіювалася від 5 до 55 нм і оцінювалася методом еліпсометрії з використанням спектрального еліпсометра HORIBA Smart SE та програмного забезпечення Delta Psi 2″.

Дивитись всю виставку за посиланням