Тематична виставка
“Нанотехнології: наука та виробництво”

Напрямки розвитку нанотехнологій

Нові підходи до створення нанокомпозитних анодних матеріалів на основі PbO2 (огляд) / О. Б. Веліченко, Т. В. Лук’яненко, О. Б. Шмичкова, В. О. Книш // Теоретична та експериментальна хімія. – 2021. – Т. 57, № 5. – С. 284-293.

Р/452

Розглянуто оригінальний підхід до створення новітніх нанокомпозитних анодних матеріалів на основі РЬО2 і до процесів формування композитів через вплив селективної адсорбції оксидів вентильних металів та різних типів ПАР як на електрохімічні, так і колоїдно-хімічні процеси в навколоелектродній зоні.

Показано, що варіювання складу електроліту осадження, густини струму та температури дозволяє змінювати вміст добавок у композитах та керовано впливати на морфологію, текстуру, фазовий склад, фізико-хімічні властивості, електрокаталітичну активність і селективність електрокаталізаторів на основі РЬО2 у цільових процесах.


734498 B

66

Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва [Текст] : [наук. вид.] / [Абакумов О. О., Авксентьєв О. С., Бабенков Є. А. та ін.] ; НАН України, Наук. Рада цільової програми наук. досліджень НАН України “Нові функціональні речовини і матеріали хім. вир-ва”. – Київ : Академперіодика, 2021. – 332 с. : граф., рис., табл. – Бiблiогр. наприкiнцi ст. – Авт. зазнач. на с.322-328.

Узагальнено найвагоміші результати наукових досліджень, проведених інститутами Національної академії наук України в рамках цільової програми

наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» в 2017–2021 рр.

У результаті виконання проектів Програми створено низку принципово нових органічних, неорганічних, полімерних речовин і матеріалів та композитів на їх основі різного функціонального призначення, розроблено нові енерго- і ресурсоощадні, екологічно прийнятні способи одержання малотоннажних речовин та матеріалів хімічного виробництва.

Використання отриманих матеріалів та розроблених способів одержання хімічних речовин у різних галузях вітчизняної промисловості підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, сприятиме суттєвому зменшенню залежності країни від імпорту наукомісткої хімічної продукції, дасть змогу налагодити в Україні виробництво широкої гами хімічних продуктів, реактивів, препаратів.


733535 R

53

Новітня техніка і технології [Текст] : навч. посіб. / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: Добровольський Ю. Г., Романюк І. С. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 232 с. : рис., табл., граф. – Бiблiогр. наприкiнцi розд.

Навчальний посібник із дисципліни “Новітня техніка і технології” призначений для надання базових знань студентам із сучасних досягнень науки і техніки в царині створення новітніх напівпровідникових матеріалів та приладів на їх основі.

Також курс передбачає ознайомлення з основами новітніх технологій, за допомогою яких створюються такі прилади. Розглянуто питання створення сучасних фотодіодів для ультрафіолетової та інфрачервоної області спектра, питання отримання фулеренів і графену та напівпровідникових приладів на їх основі, явища високотемпературної надпровідності і сенсорів на основі цього явища. Також висвітлені актуальні питання сучасного космічного матеріалознавства та створення нанороботів для медичних цілей.

Дивитись всю виставку за посиланням