Тематична виставка
“Нанотехнології: наука та виробництво”

Напрямки розвитку нанотехнологій

Морфологія, фазовий і хімічний склад наноструктур, утворених в системах, які містять лантан, церій і срібло / О. М. Лавриненко, О. Ю. Павленко, М. М. Загорний, С. Ф. Корічев // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 382-392. – Текст англ.

Р/2310

Методами рентгенофазового і термогравіметричного аналізу, скануючої електронної мікроскопії та енерго- дисперсійної спектроскопії проведено дослідження продуктів фазоутворення при осадженні солей лантану і церію в присутності нітрату срібла і допоміжних речовин осадників, зародкоутворювачів і регуляторів гідролізу. Термогравіметричний аналіз свідчить про те, що процес дегідроксилювання кристалічної ґратки Lа(ОН)3 закінчується за температури ~ 300 °С, а вірогідна деструкція сульфатів відбувається за температури ~ 340 °С. Фазова взаємодія оксиду лантану(ІІІ) з сріблом закінчується за Т ~ 400 °С. На кривій ДТГ спостерігається два рефлекси втрати маси, які характеризують руйнування структури гідроксидів лантану та срібла (250 °С) та видалення сульфатів (~ 340 °С), відповідно. Згідно з даними ТГ, сумарна втрата маси становить 21.6 %. Для церієвмісної системи простежується єдиний ендотермічний ефект дегідроксилювання гідроксиду церію за Т = 250 °С та його перетворення на фазу діоксиду церію. Руйнування нітратів (аніонна складова розчину) відбувається за температури 400 °С. Втрата маси простежується за Т = 150 °С та становить 53.9 %. Таким чином, на підставі даних ТГ-ДТА встановлено, що утворення частинок композитів на основі оксидів лантану і церію, модифікованих сріблом, закінчується за температури 400 °С.


733455 B

53

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Текст] = Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т металофізики імені Г. В. Курдюмова. – Київ : РВВ ІМФ. Т. 19, Вип. 2. – Київ, 2021. – 488 с. : граф., рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. Текст укр., рос. та англ.

У збірнику наведено оригінальні та оглядові статті за результатами робіт, виконаних у рамках досліджень за напрямом «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства». Основну увагу приділено розгляду проблемних питань нанофізики, наноелектроніки, особливостей будови наноструктурованих матеріалів, з’ясуванню їхніх електричних, термічних, механічних, реологічних і хімічних властивостей, поверхневих явищ і самоорганізації. Представлено результати фабрикації, оброблення, тестування й аналізування нанорозмірних частинок, наномасштабних структур і багатофункціональних наноматеріалів технічного та біомедичного призначення в умовах впливу зовнішніх чинників. Розглянуто особливості технологій одержання, діагностики та характеризації наносистем.


733648 В

53

Наноструктури напівпровідникових сполук А2В6 [Текст] : монографія / Д. В. Корбутяк, О. В. Коваленко, С. І. Будзуляк, О. В. Мельничук ; [Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. – Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2020. – 184 с. : граф., рис., табл. – Бiблiогр.: с. 158-181.

У монографії систематизовано сучасні досягнення у фізиці і технології нанорозмірних структур на основі напівпровідникових сполук АгВб, які в останні десятиліття знаходять широке застосування в оптоелектроніці, нанофотоніці, біології, медицині тощо. Описано результати розробок технологічних способів синтезу  нанокристалів  АгВб,  напівпровідниково-металевих  наноструктур, дослідження їх люмінесцентних характеристик та практичних застосувань для виготовлення нанокристалічних світлодіодів і низькопорогових лазерів.

Дивитись всю виставку за посиланням