Тематична виставка
“Нанотехнології: наука та виробництво”

Напрямки розвитку нанотехнологій

Встановлення закономірностей впливу температурного режиму одержання нанокомпозитів на їхні теплопровідні властивості / Н. М. Фіалко, Р. В. Дінжос, Ю. В. Шеренковський [та ін.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

= Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2021. – № 4/5(112). – Р. 21-26. – Текст англ.

Р/1872

Виконано експериментальні дослідження зі встановлення залежності теплопровідності нанокомпозитів на основі поліпропілену, наповненого вуглецевими нанотрубками, від основного параметра температурного режиму їхнього отримання – рівня перегріву розплаву полімеру стосовно температури його плавлення. Дослідження проведено для нанокомпозитів, отриманих з використанням методу, що базується на змішуванні компонентів в розплаві полімеру із застосуванням спеціального дискового екструдера. У процесі отримання композитів рівень перегріву розплаву змінювався від 10 до 75 К при варіюванні масової частки наповнювача від 0,3 до 10,0 %.


734468 B

622

Геотехнічна механіка [Текст] = Геотехническая механика = Geo-Technical Mechanics : міжвід. зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро : [ІГТМ НАН України].

Вип. 157. – Дніпро, 2021. – 270 с. : граф., рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Текст укр., англ., рос.

Зі змісту:

Дирда В. І., Кобець А. С., Лисиця М. І., Заболотна О. Ю.,  Твердохліб Т. О., Калганков Є. В., Черній О. А., Агальцов Г. М. Наноматеріали в механіці деформівого твердого тіла на прикладі гумових футеровок барабанних кульових млинів. – С. 131- 139.

В статті проведено дослідження історії виникнення та використання наноматеріалів, а також виділено найбільш перспективні. Встановлено, що винайдені у 1985 році фулерени позитивно впливають на стан та тривалість життя гризунів і рослин, а також саме фулерени є найбільш часто застосовуваними для модифікації різних матеріалів. Головною особливістю фулеренів є їхня підвищена реакційна активність. Вони легко захоплюють атоми інших речовин і утворюють матеріали із принципово новими властивостями. На їхній основі виникла нова стереохімія вуглеців, що дозволяє цілеспрямовано створювати нові органічні молекули і, отже, речовини із заданими формами й властивостями. Фулерени при незначному вмісті можуть суттєво змінити фізико-механічні властивості матеріалу. Аналіз літературних джерел за останні роки показав суттєве розширення сфери застосування фулеренів тому, що опубліковано і зареєстровано сотні статей та патентів.

В роботі проведено модифікацію гуми, що використовується для виготовлення гумових футеровок для першої стадії подрібнення у кульових барабанних млинах, фулереном С60 у кількості 0,05 мас.ч.


Дисперсія наночасток в оптично прозорі полімерні матриці / М. В. Борщов, О. М. Лістратенко, М. А. Проценко [та ін.] // Радіотехніка. – 2021. – Вип. 204. – С. 105-114. – Текст рос.

Р/908

Цель выполненной работы (обзора) – поиск и анализ данных и результатов теоретических и экспериментальных исследований, материалов диссертаций, литературных источников и патентов в области оптического и оптико-электронного приборостроения; обобщение полученных данных и рекомендаций по разработке методов дисперсии наночастиц в полимерные матрицы при создании оптически прозрачных нанокомпозитов для применения не только в оптических устройствах, но и для изделий в сцинтилляционной технике, светотехнике, фотовольтаике и во многих других областях науки и техники.

 

Дивитись всю виставку за посиланням