Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Енергозбереження

732637 R

33

Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії [Текст] : монографія / [М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал та ін.] ; за наук. ред. М. Є. Рогози ; ВНЗ Укоопспілки “Полтавський ун-т економіки і торгівлі” (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 168 с. : рис., табл. – Бiблiогр. наприкiнцi розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Присвяч. 60-річчю ВНЗ Укоопспілки “Полтавський ун-т економіки і торгівлі”

Досліджуються проблеми формування розвитку національної економіки та нових соціально-економічних систем. Викладено результати дослідження, стратегічних напрямів і запропоновано моделі соціально- економічного розвитку економіки України та її суб’єктів.

Розділ 2. Механізми розвитку соціально-економічних систем

  • Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Кузьменко О. Г., Федірець О. В. Концептуальні засади стратегування системи енерговикористання суб’єктів господарювання. – С.60-73.

«В умовах загострення конкуренції на світових та вітчизняних ринках, перманентної енергетичної та екологічної кризи актуальними залишаються питання енергозабезпечення та ефективності енерговикористання суб’єктами господарювання, розробки стратегічних підходів у контексті енергозберігаючої політики».


732624 R

66

 Ступак, Олег СтаніславовичТепло- та масообмін в новому енергоефективному тепломасообмінному апараті за М-циклом [Текст] : монографія / О. С. Ступак, А. А. Халатов ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Харків : [ТОВ “В СПРАВІ”], 2021. – 106 с. : граф., рис., табл., фот. кол. – Бiблiогр.: с. 95-101.

Монографія присвячена теоретичному та експериментальному  дослідженню тепло- та масообміну в новій елементарній комірці за М-циклом з вертикальними вузькими каналами і капілярно-пористими стінками вологих каналів, а також розробці нових енергоефективних технологій.


Турлакова С. С. Підхід до діагностики неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузі. / С. С. Турлакова, Р. Б. Резніков // Економіка промисловості. – 2021. – № 2(94). – С. 108-124.

Р/1252

Сьогодні доступ до електроенергії є базовою потребою як звичайних громадян, так і підприємств практично всіх сфер господарської діяльності та ділової активності. Підприємства, що входять в енергетичну інфраструктуру країни, мають стратегічну важливість на державному рівні. Надано визначення неоптимальних витрат для підприємств енергетичної галузі України. Розглянуто моделі оцінки ефективності функціонування підприємств щодо можливості їх застосування для пошуку неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузі та в контексті українських реалій. Здійснено огляд підходів до фінансового аналізу діяльності. підприємств. Встановлено, що висока інфляція унеможливлює повноцінне використання цих підходів для пошуку неоптимальних витрат. Доведено, що без допоміжного аналізу жодна з  розглянутих моделей не відповідає особливостям та вимогам ідентифікації неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузі.

Дивитись всю виставку за посиланням