Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Енергозбереження

733409 R

5 

Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики [Текст] : сб. тр. [участников XXIX Междунар. конф., 10-14 июня 2019 г., г. Черноморск Одесской обл.] / Минприроды Украины, НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, Ин-т пром. экологии, Всеукр. энергетич. ассамблея ; под ред. канд. техн. наук А. И. Сигала. – Киев : ИПЦ АЛКОН, 2020. – 192 с. : граф., рис., табл. – Текст рос., укр. – Бібліогр. в кінці ст.

 Зі змісту:

Сігал О. И. Стан та проблеми комунальної теплоенергетики України. – С. 7-11.

Басок Б. И., Базеев Е. Т. Антропогенные и солнечно-земные факторы глобального потепления. – С. 12- 20.

Сігал О. І. , Падерно Д. Ю. Концептуальні напрямки розвитку системи централізованого постачання міста Києва. – С. 20-27.

Сігал О. І. , Падерно Д. Ю. Організаційні та технічні заходи з підвищення ефективності надійності роботи джерел генерації теплової енергії системи централізованого теплопостачання міста Києва. – С. 27-35.

Сігал О. І. , Падерно Д. Ю.   Аналіз програмних документів щодо розвитку системи теплопостачання   м. Києва. – С. 35-39.

Сігал О. І. , Падерно Д. Ю., Ніжник Н. А. Аналіз тенденцій оцінки існуючих та перспективних потреб споживачів міста Києва у тепловій енергії. – С. 41-43.

Седин В. А., Седин А. В., Абразовский А. А. Реализация концепции “POWER TO GAS “ в условиях республики Беларусь. – С. 48-53.


733443 R

621.3

 Сегеда, Михайло Станкович. Проєктування ліній електричних мереж [Текст] : навч. посіб. / М. С. Сегеда, З. М. Бахор, А. Я. Яцейко ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів: Львівська політехніка, 2020. – 200 с. : граф., рис., табл. – Бiблiогр.: с. 168-170.

Викладено основні тенденції та задачі проєктування надійних, ефективних повітряних і кабельних ліній електричних мереж, сучасні підходи до вибору проводів та ізоляційних конструкцій ліній, до розрахунку кліматичних навантажень проводів із врахуванням встановлених рівнів безвідмовності ліній, основні положення та методику розрахунку механічної міцності проводів, принципи вибору траси лінії. Наведено основні положення проєктування ПЛІ та ПЛЗ. Розглянуто основні положення проєктування сучасних кабельних ліній, принципи вибору траси та особливості прокладання кабельних ліній, вибір кабелю з ізоляцією із ЗПЕ, методи підвищення пропускної здатності кабельних ліній.


Середюк М. Д. Вплив шорсткості поверхні труб на пропускну здатність та енергоефективність експлуатації газопроводів / М. Д. Сердюк // Нафтогазова енергетика. – 2021. – № 1(35). – С. 39-47.

Р/2140

На базі газодинамічних рівнянь установленого режиму руху газу встановлено закономірності впливу шорсткості поверхні труби на гідравлічну енерговитратність транспортування газу за незмінної витрати газу на ділянці газопроводу. З’ясовано закономірності впливу шорсткості поверхні труби на величину коефіцієнта гідравлічної ефективності ділянки газопроводу за незмінних значень різниці квадратів початкового і кінцевого тиску газу. Встановлено, що величина коефіцієнта гідравлічної ефективності ділянки газопроводу за конкретного значення абсолютної еквівалентної шорсткості поверхні  труб практично не залежить від діаметра труби та незначно залежить від витрати газу у газопроводі. Запропонований метод визначення пропускної здатності та енергоефективності експлуатації газодинамічної системи «компресорна станція – ділянка газопроводу» за шорсткості поверхні труби, більшою за проєктну. Метод передбачає математичне моделювання газодинамічних характеристик відцентрових нагнітачів, теплогідравлічний розрахунок ділянки газопроводу з урахуванням практичної шорсткості труби, урахування технологічних обмежень тиску і витрат газу, визначення витрат енергії на одиницю транспортної роботи.

 

Дивитись всю виставку за посиланням