Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Енергозбереження

727707 R

621.3

Жемеров, Георгій Георгійович. Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених системах електропостачання [Текст] : монографія/ Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, Д. В. Тугай ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 258 с. : граф., табл. – Бібліогр.: с. 245-257.

У монографії викладено теорію побудови та досліджено характеристики і режими роботи компенсованих керованих випрямлячів – нового класу перетворювачів з близьким до одиниці коефіцієнтом потужності. Висвітлені нові результати, що дозволяють розраховувати параметри і робочі характеристики перетворювальних систем на основі компенсованих керованих випрямлячів, а також синтезувати їх систему автоматичного керування. Запропоновано перетворювальні системи на основі компенсованих керованих і силових активних фільтрів для застосування в системах розподіленого електропостачання з відновлюваними джерелами енергії, що мають близький до одиниці коефіцієнт потужності, більш високий коефіцієнт корисної дії, ніж інші відомі пертворювальні системи, а також дозволяють реалізувати гарантоване електропостачання відповідального навантаження.


733386 R

621.3

Кирик, Валерій Валентинович. Електричні мережі та системи [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / В. В. Кирик

; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського , 2021. – 324 с. : граф., рис., табл. – Бiблiогр.: с. 312-320. – Предм. покажч.: с. 321-322.


Наведено основні відомості про електричні мережі та системи. Показано конструкції ліній електропередавання, схеми заміщення ліній електропередавання повітряного і кабельного виконання та трансформаторів. Розкрито, як відбуваються втрати потужності та енергії в електричній системі, проаналізовано розрахункові схеми заміщення електричних систем. Подано розрахунки усталених режимів роботи розімкнених і замкнених електричних мереж, еквівалентне перетворення розрахункових схем електричних мереж, розрахунок усталених режимів великих електроенергетичних систем.


Макаренко В. Многоканальный Bluetooth 5-модуль RSL 10 со сверхнизким энергопотреблением / В. Макаренко // CHIP NEWS Украина. (Инженерная микроэлектроника) – 2021. – № 7. – С.82-87.

Р/900

В статье приведена краткая информация о модуле Bluetooth 5-модуль RSL 10, выпускаемой компанией ON Semiconductor.

Дивитись всю виставку за посиланням