Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Енергозбереження

732943 B

621.3

Артеменко, Михайло Юхимович. Теорія активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат в лінії передачі [Текст] : [монографія] / М. Ю. Артеменко, В. М. Михальський, І. А. Шаповал ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : [Ін-т електродинаміки НАН України], 2021. – 236 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 214-231.

У монографії розглянуті теорії активної фільтрації систем електроживлення та побудови технічних засобів поліпшення якості електроенергії. Отримали подальший розвиток теорії миттєвої та інтегральної потужностей багатофазних систем електроживлення шляхом обґрунтування нових формул визначення активного струму, повної потужності та коефіцієнта виграшу за потужністю втрат, що враховують залежність від співвідношення опорів лінії передачі. Розглянуто потенційну можливість збільшення ККД системи живлення шляхом підвищення коефіцієнта потужності навантаження завдяки застосуванню паралельного активного фільтра. Запропоновано методики розрахунку реактивних компенсаторів в складі гібридного активного фільтра для несиметричних синусоїдних режимів роботи трифазних три провідних та чотири провідних систем. Представлено приклади розрахунку коефіцієнтів потужності найуживаніших трифазних навантажень з використанням запропонованої формули повної потужності, що дає змогу оцінити потужність втрат та ККД системи живлення на ранніх стадіях її проектування.


Демченко В. Г. Дослідження теплових характеристик електричних опалювальних приладів / В. Г. Демченко, А. В. Коник, М. В. Хоменко// Теплофізика та теплоенергетика. – 2021. – Т. 43, № 2. – С. 41-49.

Р/517

Метою статті є проведення аналізу техніко-економічних характеристик і ефективності побутових електричних опалювальних приладів українського виробництва. Стаття містить результати експериментальних досліджень теплового потоку і теплоти випромінювання. Виконано порівняльний аналіз співвідношення теплових характеристик до вартості та ефективності приладів.


Дерій В. О. Тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання України / В. О. Дерій // Проблеми загальної енергетики. – 2021.– № 1(64).- С.52-59.

Р/1439

Розглянуто тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання (СЦТ) країн Європи та України. Встановлено, що СЦТ широко використовуються та вносять значний вклад у теплопостачання країн Європи. В цілому по країнах Європейського Союзу частка СЦТ становить 13 % та планується її доведення до 50% в 2050 р. з широким використанням когенерації та відновлювальних джерел, зокрема енергії довкілля з застосуванням теплових насосів. У паливному балансі СЦТ України частка природного газу буде теж зменшуватися, але він буде основним паливом на період технологічної трансформації генеруючих потужностей в умовах низьковуглецевого розвитку України. Застосування технологій для виробництва теплової енергії з біомаси, відходів, довкілля та електроенергії поступово буде збільшуватися, в 2050 р. з використанням цих джерел буде вироблено близько 23,8 млн Гкал, що становить понад 60% від всього обсягу теплової енергії СЦТ.

Дивитись всю виставку за посиланням