Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Альтернативна енергетика

Симуляція та характеризація планарних високоефективних сонячних елементів із титульним контактом / А. В. Саченко, В. П. Костильов, Р. М. Коркішко та [ін.] // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2021.–Vol. 24, № 3. – Р. 319-327.

Z/1973

У роботі змодельовано ключові параметри кремнієвих високоефективних сонячних елементів з тильною металізацією (СЕТМ) з плоскими поверхнями, такі, зокрема як струм короткого замикання, напруга розімкненого кола та ефективність фотоперетворення.


732637 R

33

Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії [Текст] : монографія / [М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал та ін.] ; за наук. ред. М. Є. Рогози ; ВНЗ Укоопспілки “Полтавський ун-т економіки і торгівлі” (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 168 с. : рис., табл. – Бiблiогр. наприкiнцi розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Присвяч. 60-річчю ВНЗ Укоопспілки “Полтавський ун-т економіки і торгівлі”

Досліджуються проблеми формування розвитку національної економіки та нових соціально-економічних систем. Викладено результати дослідження, стратегічних напрямів і запропоновано моделі соціально- економічного розвитку економіки України та її суб’єктів.

 Зі змісту: Розділ 2. Механізми розвитку соціально-економічних систем

  • Кононенко Ж. А., Миколенко І. Г., Кузьменко О. К. «Зелений» тариф та розвиток альтернативної енергетики в Україні. – С.46-60.

«Використання енергії відновлюваних (альтернативних) джерел – це не міф, це реальний спосіб заробляти та забезпечувати споживачів електроенергії додатковим джерелом енергії».


732912 B

621.22

Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України [Текст] : [монографія] / В. Г. Суботін, С. Д. Осадчий, В. Л. Рассовський [та ін.]. – Харків : [ФОП Рубашкін Д. Ю.], 2021. – 248 с. : граф., рис., табл., кол. iл. – Бiблiогр.: с.240- 243.

У монографії викладені підходи до виконання  математичного  моделювання потоку в проточних частинах гідромашин, а також методи аналізу характеристик цього потоку. Для опису руху потоку в проточних частинах гідромашин використовуються рівняння течії в’язкої нестисливої рідини — усереднені по

Рейнольдсу рівняння Нав’є-Стокса. Для обліку турбулентності потоку застосована двопараметрична модель SSТ Ментера. Сформульовано відповідні граничні умови. Чисельне рішення поставленого завдання здійснюється з використанням розробленого та вдосконаленого в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України програмного комплексу ІРМFlow. Наведено результати розрахункових досліджень для обґрунтування модифікації проточної частини при реконструкції Кременчуцької ГЕС. Розглянуто комплекс питань розробки, виготовлення і монтажу турбінного і генераторного устаткування  для ГЕС України, наведено аналіз стану обладнання, обґрунтовано необхідність його реконструкції. Розроблено нові технології для реконструкції закладних частин, робочого колеса та ін.

Дивитись всю виставку за посиланням