Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Альтернативна енергетика

Дідківська Г. Г. Сучасний стан та перспективи виробництва біонафти методом швидкого піролізу з лігноцелюлозної біомаси / Г. Г. Дідківська, З. В. Маслюкова, Є. Г. Новицька // Відновлювана енергетика. – 2020. – № 3 (62). – С. 89-96.

Р/1908

Мета роботи полягає в оцінці перспективи виробництва з лігноцелюлози рослинної біомаси екологічно чистого рідкого біопалива (біонафти) за допомогою технології швидкого піролізу, а також в оцінці можливості застосування цієї технології в Україні з метою часткового або повного заміщення імпортованої нафти. Результати роботи можуть бути запропоновані для ознайомлення інвесторам і зацікавленим особам в галузі біоенергетики. Методи досліджень полягають в огляді, аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць зарубіжних і вітчизняних авторів.


Драгнєв С. В. Техніко-економічне обґрунтування проектів виробництва твердого біопалива з біомаси від обрізки багаторічних сільськогосподарських насаджень в Україні / С. В. Драгнєв, Т. А. Желєзна, А. І. Баштовий // Теплофізика та теплоенергетика. – 2021. – Т. 43, № 2. – С.68-76.

Р/517

Проведено оцінку потенціалу біомаси від обрізки та видалення багаторічних сільськогосподарських насаджень в Україні. Виконано техніко-економічне обґрунтування типового проекту виробництва паливних брикетів з виноградної лози.


732551 B

33

Економіка природокористування і сталий розвиток [Текст] = Environmental economics and sustainable development : наук. журнал / гол. ред. Хвесик Михайло Артемович ; Державна установа “Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України.

№ 9 (28). – Київ, 2021. – 102 с. : граф., рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Текст кн. укр., англ.

Зі змісту:

Ільїна М. Концептуальні засади біоекономіки та її зв’язок з раціональним природокористуванням в Україні. – С. 27-33.

«Констатовано, що для реалізації ідей біоекономіки в Україні доцільно сформувати науково-обгрунтовану концепцію її розвитку, нормативно-правову базу та ефективні інноваційні механізми підтримки впровадження наукових розробок у виробництво».

Страпчук С. Виробництво та використання біоенергетичних ресурсів у сільському господарстві на засадах сталості. – С. 80-87.

Мета статті полягає у дослідженні тенденцій виробництва та споживання біоенергетичних ресурсів в Україні, можливості реалізації циркулярних матеріальних потоків для забезпечення екологічності процесів у сільському господарстві на засадах сталості.

Дивитись всю виставку за посиланням