Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Загальні питання

Мороз О. «Зеленый» курс и угольная энергетика: безусловный конфликт или синергия / О. Мороз //ЭнергоБизнес. – 2021.– № 48-49/1241-1242.– С.38

Р/1235

«В гонке за трендовыми лозунгами отказа от ископаемого топлива для климатической нейтральности не всегда придается значение всему спектру проблем и возможностей. Вне должного внимания остается необходимость “отражения различных национальных обстоятельств” в “реагировании на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению бедности”, как установлено Парижским соглашением В гонке за трендовыми лозунгами отказа от ископаемого топлива для климатической нейтральности не всегда придается значение всему спектру проблем и возможностей. Вне должного внимания остается необходимость “отражения различных национальных обстоятельств” в “реагировании на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению бедности”, как установлено Парижским соглашением».


732559 B
629.7

Проблеми інформатизації та управління [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібернетики, комп’ютерної та програмної інженерії. – Київ : [НАУ]. – Вип. 66(2). – Київ, 2021. – 72 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Текст кн. укр., рос., англ. Збірник охоплює проблеми аналізу і синтезу комп’ютерно-телекомунікаційних систем та систем управління ними: створення ефективного інформаційно-вимірювального інструментарію визначення та оцінки параметрів об’єктів інформаційних технологій; математичне, лінгвістичне, апаратно-програмне забезпечення нових, включаючи кіберфізичні авіаційні, і вдосконалених існуючих розподілених комп’ютеризованих та комп’ютерних систем.
Зі змісту:
Коваленко О. Є. Аспекти побудови систем кіберенергетики. – С. 39-44.
В статті розглядаються підхід до побудови і супроводження в процесі життєвого циклу систем кіберенергетики. Проведено аналіз особливостей управління енергетичним сектором економіки в умовах цифровізації.

 


Скляр В. На пути к энергетической революции / В. Скляр // Сети и бизнес. – 2021. – № 3(118). – С.75-82.

Р/1698

Почему человечество отказывается от углеводородных источников энергии и с чем связаны перспективы перехода на чисто водородные технологии.
Из содержания:
 Издержки углеводородной жизни
 Транспорт и ТЭС
 Возобновляемая энергетика
 Энергосистема и резервные накопители
 Где будет использован водород?
 Энергетическая революция – задачи и перспективы
 Лед тронулся
 Прогнозируемо ли будущее


Сліпченко В. Г. Система комплексного еко-енерго-економічного моніторингу для оптимізації управлінських рішень (області, району та міста) / В. Г. Сліпченко, Л. Г. Полягушко, О. Є. Круш // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2021.– № 4(268). – С. 13-20.

Р/1357

У статті розглянуто питання розробки системи комплексного еко-енерго-економічного моніторингу для ефективного прийняття управлінських рішень для забезпечення високої якості життя та здоров’я населення. Система дозволяє проводити моніторинг області, району та міста експертами різного профілю, а саме, еколог, енергетик, економіст, лікар, юрист та аналітик. Такий набір експертів охоплює всі важливі аспекти екологічного, економічного та соціального розвитку населення. Запропонована модульна архітектура Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://dntb.gov.ua системи є універсальною та легкою для модернізації, при додаванні нових функціональних можливостей не вимагає перероблення усього комплексу, а лише одного модуля – розрахункового, інші модулі потребують мінімальних змін або взагалі не змінюються. Отримані результати знайшли своє практичне та наукове застосування під час проведення наукових досліджень та підготовки спеціалістів по комп’ютерним наукам та інформаційним технологіям, а також фахівців по екологічній безпеці.

Дивитись всю виставку за посиланням