Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Загальні питання

Крін Р. С. Європейсько-правовий досвід забезпечення життєдіяльності вугільних мономіст в умовах енергетичної трансформації / Р. С. Крін // Економіка та право. – 2021. – № 2. – С.66-82.

Р/1549

Проаналізовано особливості забезпечення життєдіяльності вугільних монофункціональних міст в умовах енергетичної трансформації, які мають ґрунтуватися не тільки на правових визначеннях засадничих категорій, а й на правовій кваліфікації та співвідношенні їхніх об’єктно-суб’єктних складів.

Запропоновано визначення понять «вугільне монофункціональне місто» та «життєдіяльність працівника вугледобувного підприємства». Обґрунтовано, що розглянутий досвід таких вугледобувних європейських країн, як Німеччина, Румунія, Чехія, Польща, Велика Британія, може і має бути адаптований в процесі розроблення вітчизняних концептуальних, стратегічних або програмних документів із забезпечення життєдіяльності вугільних мономіст щодо наступних блоків відносин: енергетичних, екологічних, соціальних, економічних, інформаційних, адміністративних, житлово-комунальних, транспортних, правоохоронних.


733197 R
53

Лабай, Володимир Йосифович. Тепломасообмінні процеси в системах ТГВ [Текст] : підручник / В. Й. Лабай ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. – 340 с. : граф., рис., табл. – Бiблiогр.: с. 297-300.

Підручник складено на основі багаторічного досвіду викладання курсу “Тепломасообмін” на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції Національного університету “Львівська політехніка”. У підручнику є розділи: теплопровідність, конвективний теплообмін (тепловіддача), теплове випромінювання,

теплопередача, молекулярна дифузія, конвективний масообмін (масовіддача). Наведені відомості з теплового розрахунку теплообмінних апаратів і масовому – масообмінних. Книга адресована студентам вищих навчальних закладів освіти спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” денної та заочної форм навчання. ЇЇ можна рекомендувати викладачам коледжів і професійно-технічних училищ як методичний посібник, та інженерам-теплотехнікам як довідковий посібник для розрахунку тепломасообмінної апаратури різного призначення.

 


732913 B

621.3

Ларин, Андрей Алексеевич. История электротехники [Текст] : учеб. пособие для студ. электротехнич. спец. / А. А. Ларин, А. В. Кипенский ; Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”. – Харьков : Типография Мадрид, 2021. – 264 с. : фот. – (Серия “История науки и техники”). – Бiблiогр.: с. 260-261.

Посвящается 100-летию учебно-научного института энергетики, электроники и электромеханики.

Навчальний посібник призначений для студентів старших курсів електротехнічних спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають курс історії науки і техніки. Але водночас він може бути також корисний студентам інших спеціальностей, науковим співробітникам, аспірантам і всім тим, хто цікавиться історією розвитку науки і техніки.


Лещенко І. Ч. Огляд нової нормативної бази 2019-2020 років щодо декарбонізації економіки та аналіз її впливу на умови функціонування газової галузі / І. Ч. Лещенко // Проблеми загальної енергетики. – 2021. – № 1(64). – С. 4-13.

Р/1439

Наведено огляд української нормативної бази 2019–2020 рр. щодо запровадження в нашій країні системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Наведено також огляд нових європейських документів щодо декарбонізації економіки, зокрема, Європейського Зеленого курсу, Стратегії ЄС щодо скорочення викидів метану та Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи. Показано, що ці документи ЄС матимуть суттєвий вплив на функціонування як енергетики нашої країни в цілому, так і її газової галузі.

Дивитись всю виставку за посиланням