Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Загальні питання

732437 B
621

Теплофизика повреждений реакторных установок [Текст] : монография /[А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др.] ; Нац. Акад. Наук
Украины, Ин-т проблем безопасности атом. Электростанций. – Чернобыль : [Инт проблем безопасности АЭС], 2013. – 528 с. : граф., рис., табл. – (Серия «Теплофизика атомных электростанций»). – Бібліогр.: с. 496-527.
У монографії розглянуто теплофізичні аспекти фізичних процесів, які здатні ініціювати під час експлуатації реакторних установок основних енергетичних типів потенційно небезпечні пошкодження їхніх елементів та систем. Особливу увагу приділено причинам виникнення та розвитку латентних пошкоджень у критично важливих для безпеки АЕС елементах першого контуру реакторів на теплових і швидких нейтронах. Проаналізовано особливості та розрахункову методологію відповідних прямо зміщеного річних і вібраційних процесів, а також принципіальні аспекти основних підходів до раннього автоматичного виявлення умов зародження й подальшого розвитку аномальних і прямо зміщеного
експлуатаційних станів в елементах і системах активних зон та теплообмінного обладнання першого контуру реакторних установок.


Трегуб О. А. Вектори трансформації правового регулювання у сфері енергетичного використання відходів / О. А. Трегуб // Економіка та право. – 2021.– № 2. – С. 83-89.

Р/1549

Конкретизовано вектори трансформації правового регулювання у сфері енергетичного використання відходів. Визначено вектор посилення енергетичної спеціалізації законодавства про відходи. Виявлено особливості та перспективи енергетичної спеціалізації в контексті наближення до законодавства Європейського Союзу.


Трофименко О. О. Концептуальні засади інноваційного розвитку національної економіки у контексті технологічних укладів та енергетичних інновацій / О. О. Трофименко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2021. – Т. 8, № 1. – С.105-119.

Р/2057

Метою наукової роботи є формування концептуальної моделі інноваційного розвитку національної економіки в енергетичній сфері в умовах усталених трендів збільшення обсягів споживання енергетичних ресурсів. Дослідження проводилося у два етапи на основі системного підходу з використанням загальнонаукових теоретичних методів, а саме аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення та структурного методу. У роботі обґрунтовано необхідність дослідження інноваційного національного економічного розвитку в межах енергетичної сфери на основі праць зарубіжних науковців.


732641 R
621.1

Удосконалення методів підвищення довговічності парових турбін [Текст] : колект. монографія / [Т. М. Пугачова, О. В. Кошельнік, О. В. Круглякова та ін.] ; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 105 с. : табл. – Бiблiогр.: с. 98-103.
В монографії викладено результати досліджень щодо вдосконалення методів оцінки стану роторів парових турбін і вибору їх раціональних конструкцій з метою підвищення тріщиностійкості й довговічності з урахуванням характеру пошкоджень у процесі тривалої експлуатації.

Дивитись всю виставку за посиланням