Тематична виставка “Енергоефективне використання та альтернативна енергетика”
(надходження I кв. 2022)

Загальні питання

Стаджи Д. От месторождения до аккумулятора / Д. Стаджи // ЭнергоБизнес. – 2021. – № 48-49 /1241- 1242. – С.22-25.

Р/1235

«Месторождения лития в Украине долгое время лежали мертвым грузом: манили потенциальной прибыльностью, но отпугивали необходимостью больших инвестиций, а также юридическими и политическими проблемами. Однако теперь, судя по всему, ситуация может измениться»


Створення інформаційно-моделюючої системи аналізу процесів ціноутворення на ринку електричної енергії / К. Б. Остапченко, О. І. Лісовиченко, В. А. Євдокімов, З. Х. Борукаєв // Електронне моделювання. – 2021. Т. 43, № 4. – С. 51-68.

Р/518

Розглянуто необхідність створення інтегрованої інформаційної системи аналізу процесів функціонування суб’єктів конкурентного ринку електричної енергії в нових умовах складних взаємовідносин та потенційних ризиків після впровадження в Україні лібералізованої моделі ринку. Визначено особливості функціонування такого ринку, які вимагають нових комп’ютерних засобів моделювання, що забезпечують учасникам ринку
можливість формулювати та акцентувати стратегії власної поведінки на різних сегментах конкурентного ринку. 


732436 B
621.3

Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электрические станции [Текст] : учебник для вузов, обуч. По напр. Подготов. «Теплоэнергетика» / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин. – Изд. 5-е, стер. – Москва : Издательский дом МЭИ, 2010. – 464 с. : ил. ; 24 см. – (Учебник для вузов). – Библиогр.: с. 459-460.

Изложены основы теории тепловых и атомных электростанций, методы определения технико-экономических показателей и условий, обеспечивающих их наибольшую тепловую и общую экономичность. Рассмотрены принципиальные и полные схемы отдельных элементов и электростанций в целом, газотурбинных и парогазовых установок, компоновки оборудования современных ТЭС и АЭС, а также вопросы эксплуатации и безопасности электростанций. Приведены методика и пример расчета АЭС с ВВЭР.


732580 B
001

Сучасні технології в науці та освіті [Текст] : колективна монографія / [під ред. О. Б. Целіщева, Г. О. Татарченко Г. М. Хорошун] ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ імені В. Даля], 2021. – 318 с. : граф., рис., табл., фот. – Бiблiогр. наприкiнцi ст. – Авт зазнач. у змісті та с.291-317.
У колективній монографії представлені матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», яка проходила 22- 23 квітня 2021 р. в м. Сєвєродонецьк. Представлено результати актуальних досліджень за напрямами: Інновації у будівництві та архітектурі; Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека; Проблеми розвитку транспорту та логістики; Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії; Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації; Сучасні проблеми машинобудування, хімічної інженерії,
екології та екологічної безпеки.

Дивитись всю виставку за посиланням