Дослiдження европейських практик функцiональної класифiкацiї дослiдницьких iнфраструктур та розробка нацiонального класифiкатора дослiдницьких iнфраструктур для Нацiональної електронної науково-iнформацiйної системи «URIS»

Систематизацiя українських дослідницьких інфраструктур (ДI) визначена як одне з завдань цiльової програми. На сьогоднiшнiй день в Українi вiдсутнiй будь-який пiдхiд до класифiкацiї ДI, незважаючи на iнтеграцiю у свiтовий дослiдницький простiр та членство у Європейських консорцiумах ДI (ERIC). Необхiднiсть дослiдження европейських практик класифiкацiї ДI та розробки нацiональної випливає з наявностi в законодавствi прогалин, понятiйних неточностей, множинних змiн, що породжують необхiднiсть упорядкування правових норм ДI.

Метою проєкту є розробка оперативної таксономiї ДI, яка буде побудована на iснуючих, найбiльш прийнятних класифiкацiях, що використовуються в рiзних iнституцiйних контекстах Європейського Союзу (наприклад, Форум європейської стратегiї дослiдницьких iнфраструктур (ESFRI), Горизонт Європа i MERIL2) i iншими мiжнародними органiзацiями (наприклад, Глобальний науковий форум ОЕСР). Використовуючи досвiд ЄС, розробити таксономiю та iмплементувати у виглядi окремого модуля до Нацiональної електронної науково-iнформацiйної системи (URIS):

  1. Дослiдження европейських практик функцiональної класифiкацiї ДI, визначення сильних та слабких сторiн вiдносно українських реалiй
  2. Систематизацiя українських   дослiдницьких iнфраструктур та розробка моделi класифiкатора ДI.
  3. Розробка нацiонального класифiкатору ДI з урахуванням европейських практик функцiональної класифiкацiї дослiдницьких iнфраструктур та створення модулю ДI.
  4. Iмплементацiя розробленого модуля «ДI» до URIS та удосконалення розширеного пошуку.

Дослiдження виконується в рамках тематики «Науковi дослiдження з питань формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi освiти, науки, iнновацiй та трансферу технологiй. Прогнозування науково-технологiчного та iнновацiйного розвитку» вiдповiдно до наказу МОН вiд 03.02.2022 № 109.